Menu
Poin

Saya bekerja di...

Teruskan

Kandungan anda sedang diadaptasikan kepada jenis perniagaan anda

 

Sila baca dengan teliti. Ia mengawal penggunaan laman web ini dan semua bahan yang terkandung. 

Am
Akses kepada dan penggunaan laman Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd adalah tertakluk kepada terma dan syarat-syarat berikut serta undang-undang negara Malaysia.


Hakcipta
Hakcipta © Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd 1998-2002. Semua Hak Terpelihara. Segala hakcipta dan harta intelektual yang termasuk maklumat, teks, imej, audio, perisian dan lain-lain yang terdapat di lamat ini adalah hakmilik Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd dan syarikat-syarikat bersekutu ataupun digunapakai melalui izin pemilik. Rujukan kepada sekutu atau syarikat-syarikat bersekutu termasuk semua ahli Kumpulan Unilever.

Anda dibenarkan melayari laman web ini dan menghasilkan salinan melalui percetakan, memuat turun kepada cakera keras dan pengedaran kepada orang lain tetapi, dalam semua kes, hanya untuk tujuan bukan komersial, maklumat dan peribadi sahaja. Tiada pengeluaran semula mana-mana bahagian laman web ini boleh dijual atau diedarkan untuk keuntungan komersil dan tidak boleh diubahsuai atau dimasukkan dalam apa-apa kerja, penerbitan atau laman web lain, sama ada dalam bentuk salinan kertas atau format elektronik, termasuk penghantaran ke mana-mana laman web lain. Tiada lesen atau hak lain diberikan. 


Cap Dagangan
Semua cap dagangan yang dipaparkan di laman ini adalah sama ada dimiliki atau digunakan di bawah lesen Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd dan sekutunya. 


Ketersediaan Produk
Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd tidak membekalkan apa-apa produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Rujukan kepada mana-mana produk atau perkhidmatan di laman web ini tidak bermaksud sebagai satu tawaran untuk menjual atau membekalkan produk atau perkhidmatan dan tidak bermakna bahawa produk atau perkhidmatan yang boleh didapati di semua negara atau bahawa nama, perihal atau spesifikasi produk atau perkhidmatan akan sama seperti yang dimasukkan dalam laman web ini. Nasihat khusus mengenai adanya serta kesesuaian mana-mana produk atau perkhidmatan yang tertentu perlu dicari dari Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd affiliate atau pengedar yang berkenaan. 


Sekuriti
Tiada maklumat di laman web ini yang boleh dianggap sebagai tawaran untuk melabur dalam Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd atau mana-mana sekutunya. Harga saham dan pendapatan yang diperolehi boleh turun dan naik dan pelabur mungkin tidak akan mendapat balik jumlah asal yang dilaburkan. Prestasi masa lalu tidak semestinya menjadi panduan untuk prestasi masa hadapan. 


Kandungan
Maklumat di laman web ini telah dimasukkan dengan niat baik tetapi hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Kite tidak boleh bergantung kepada nya untuk apa-apa maksud tertentu dan tidak ada perwakilan atau jaminan yang diberikan berkenaan ketepatan atau kesempurnaannya. Harga saham dan pendapatan yang diperolehi boleh turun dan naik dan pelabur mungkin tidak akan mendapat balik jumlah asal yang dilaburkan. Prestasi masa lalu tidak semestinya panduan untuk prestasi masa hadapan. Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd mahupun mana-mana sekutu atau pegawai mereka atau sekutu mereka, pekerja atau ejen tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang timbul daripada apa-apa akses kepada atau penggunaan laman web ini atau mana-mana laman yang dikaitkan dengan ia termasuk, tanpa had, apa-apa kehilangan keuntungan, kerugian tidak langsung, sampingan atau yang berbangkit. 

Kami berhak untuk membuat apa-apa perubahan dan pembetulan ke laman web ini jika dan apabila kami menganggap ia sesuai dan tanpa notis. 


Laman Web Berkaitan
Di beberapa tempat di seluruh laman web anda mungkin dicadangkan pautan automatik ke laman internet lain yang berkaitan dengan aspek tertentu dari laman web ini. Ini tidak menunjukkan bahawa Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd atau gabungannya semestinya dikaitkan dengan mana-mana laman web lain atau pemiliknya. Walaupun ia adalah niat Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd supaya anda menjumpai laman-laman lain yang menarik, Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd, atau sekutu, atau mereka atau sekutu mereka pegawai, pekerja dan ejen tidak akan mempunyai apa-apa tanggungjawab atau menanggung liabiliti bagi laman-laman yang lain atau apa-apa maklumat yang terkandung di dalamnya, dimana tiada yang telah disahkan atau disokong oleh Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd atau sekutunya. Jika pada bila-bila masa anda mendapati bahawa anda telah melayari laman lain anda boleh kembali ke laman web ini dengan klik pada panah "ke belakang", atau dengan menaip alamat domain Unilever (Malaysia) Holdings Sdn Bhd (http://www.unileverfoodsolutions.com.my).

 

请仔细阅读此声明。它规定了您对本网站和站内所有内容的使用。


总则
本网站(不包括链接网站)由 Unilever (Malaysia) Holdings Sdn. Bhd.(联合利华私人有限公司)控制。凡进入并使用本网站者,均应遵守以下各项条款以及马来西亚法律。
本网站是为马来西亚地区的使用者而设计,其产品资讯、服务和促销均仅适用于本国。
对于本网站所含有的资讯在其他地区的适用性、可用性或相关性,我们不作任何保证。
其他地区的使用者应参考联合利华网站。www.unilever.com


版权
本网站上的所有文字、图像、声音、软件和其他材料的一切版权及知识产权属于联合利华有限公司及其关联公司所有,或经允许的相关所有者所有。凡提及关联公司时,即指包括联合利华集团内的所有成员。您可以浏览本网站,以打印、下载、或发送的方式摘选本网站内容,但在任何情况下,均只应用作非商业性、资料性及个人使用的目的。不得以商业营利为目的,以任何形式(无论是印刷或电子形式)出售或发行本网站上的任何内容,也不得将其修改,或添加到任何其他作品、出版物或网站内。本公司未授予任何其他许可或权利。


商标
在本网站上所显示的一切商标均属联合利华有限公司及其关联公司所有。严禁未经授权使用本网站内的任何商标。


提供产品

网站上凡提及任何产品或服务,并不构成出售或提供该产品或服务的要约,也不意味着在所有国家都可获得该产品或服务,或该等产品或服务的名称、内容或规格与网站上所述的相同。有关某一产品或服务是否可获得及是否适用方面的具体咨询,应在购买前询及。


内容

本网站上的信息是按善意原则采用的,但只作为普通信息。不可将其作为依据用于任何特定用途,我们对于网站内容的准确性和完整性不作保证。联合利华有限公司或任何关联公司及其主管人员、雇员或代理人均无须对因进入或使用本网站信息或与本网站相连接的任何网站的信息而引起的任何损失、损害或费用,包括且不限于任何利润损失,间接性、偶或性或后继性的损失承担任何责任。

联合利华有限公司拥有在其认为适宜时对本网站作出修改和更正的权利,此等更改将不另行通知。


链接网站

点击本网站上的相关链接可进入其他互联网网站,浏览与本网站上某一特定内容相关连的内容。这并不表示联合利华有限公司或关联公司一定是与该等其他网站或网站的所有人有关联。联合利华有限公司或任何关联公司的目的是希望您能够方便地浏览到您可能会感兴趣的其他相关内容,但联合利华有限公司或任何关联公司及其各自的主管人员、雇员或代理人均不对该等其他网站或其刊登的任何信息承担任何性质的责任,联合利华有限公司或关联公司也未对这些其他网站或其刊登的信息进行过核实或认可。如果您在任何时候进入了另一网站,您均可点击"返回"按钮返回本网站或在网址栏内重新打入联合利华马来西亚的网站域名 www.unileverfoodsolutions.com.my

Menu
Produk
Resipi
Promosi
Cart